Telefon kontaktowy

(32) 266 06 84

Kto jest uprawniony do kontroli technicznej budynku?

Kto jest uprawniony do kontroli technicznej budynku?

Bezpieczeństwo i stabilność budynków są kluczowymi aspektami, które wpływają na komfort życia i pracy ludzi. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby budynek poddawany był regularnym kontrolom technicznym, które mają na celu ocenę stanu obiektu oraz wykrycie wszelkich wad i nieprawidłowości mogących wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania. Kontrola techniczna budynku jest odpowiednio uregulowana prawnie, a proces ten może być przeprowadzony tylko przez uprawnionych specjalistów. Jakich?

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli technicznej budynków

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane kontrola techniczna budynków może być przeprowadzana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Kontrolerem może zostać osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane. Zdobywa się je poprzez zdanie egzaminu państwowego, po odbyciu wymaganych praktyk zawodowych oraz złożeniu stosownych wniosków do właściwego organu, który wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Uprawnienia budowlane dzielą się na kilka specjalności, takich jak konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i teletechnicznych. Dlatego też kontroler techniczny musi posiadać odpowiednie uprawnienia zgodne z rodzajem obiektu i instalacji podlegających kontroli.

Procedura kontroli technicznej budynków

Obowiązkowe kontrole budynków obejmują kilka etapów. Pierwszym z nich jest zgłoszenie do nadzoru budowlanego przez właściciela lub zarządcę budynku. Następnie sprawa jest przekazywana uprawnionemu kontrolerowi technicznemu będącemu pracownikiem PINB’u, który przeprowadza kontrolę na podstawie dokumentacji budowlanej oraz stanu faktycznego obiektu.

W trakcie kontroli specjalista dokonuje oceny zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa, zasadami oraz z projektem. Kontrola może obejmować także badanie stanu technicznego istniejących instalacji oraz elementów konstrukcyjnych. Wyniki kontroli muszą zostać zawarte w protokole końcowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszeń organ (PINB) wystawi stosowne postanowienie, a nieprawidłowości muszą zostać usunięte przez właściciela lub zarządcę budynku w określonym terminie.

Polityka prywatności