Telefon kontaktowy

(32) 266 06 84

Na czym polega przegląd budowlany?

Na czym polega przegląd budowlany?

Przegląd Budowlany to nieodłączny element zarządzania nieruchomościami, mający na celu ocenę stanu technicznego budynków i instalacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania. W Polsce przepisy regulujące przeprowadzanie przeglądów budowlanych są zawarte w Prawie budowlanym. Proces ten jest niezbędny do utrzymania właściwego stanu obiektów oraz wykrywania ewentualnych usterek i problemów, które mogą prowadzić do poważnych awarii lub wypadków. W niniejszym artykule omawiamy rodzaje przeglądów budowlanych oraz przybliżamy proces ich przeprowadzania.

Rodzaje przeglądów budowlanych

Przeglądy budowlane można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od celu ich przeprowadzenia oraz obiektów, których dotyczą. 
Najważniejsze z nich to przeglądy okresowe, kontrolne i techniczne.

Przeglądy okresowe są wymagane przez prawo dla wszystkich budynków, niezależnie od ich przeznaczenia. Ich celem jest sprawdzenie stanu technicznego obiektu oraz ocena jego zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Które przeglądy budowlane należy wykonywać co roku?

Przeglądy okresowe budynku stanowią obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu, co wynika z zapisów Prawa Budowlanego. Coroczny przegląd obejmuje:

  • Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych,
  • Inspekcję elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i oddziaływanie czynników wynikających z użytkowania obiektu,
  • Kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Coroczny przegląd nie obejmuje badania instalacji elektrycznej oraz domów jednorodzinnych.

Domy jednorodzinne należy poddawać przeglądowi co 5 lat.

Jakie elementy budynku należy sprawdzić podczas przeglądu?

Co roku należy skontrolować i ocenić stan techniczny tych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Okresowe przeglądy budynków obejmują ocenę zewnętrznych warstw ścian, balustrad i balkonów, a także wszystkich urządzeń zamontowanych do elewacji i dachu. Skontrolowany musi zostać stan pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz system odwodnienia i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, instalacja kanalizacyjna, a także przejścia przyłączy przez ściany budynku.

Jakie instalacje służące ochronie środowiska podlegają kontroli?

Corocznemu przeglądowi podlegają wszystkie urządzenia i instalacje, które przeciwdziałają negatywnemu wpływowi obiektu na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi. Są to urządzenia sanitarne służące do oczyszczania i gromadzenia ścieków, czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz różne urządzenia filtrujące.

Coroczny przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych

Każdego roku właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do zlecenia (spółdzielni kominiarskiej lub uprawnionemu projektantowi) sprawdzenia drożność kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz siłę ciągu z użyciem atestowanego urządzenia pomiarowego, a także sprawdzić występowanie ewentualnych nieprawidłowości.
Co więcej, kontroli podlega cała instalacja gazowa, czyli układ przewodów i wszystkie osprzęty od połączenia z kurkiem głównym do wszystkich urządzeń gazowych. Dotyczy to również instalacji z butli propan-butan.
Budynki o powierzchni zabudowy przekraczające 2.000 m2 i obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej  1.000 m2 co najmniej 2 x w roku powinny być poddane okresowej kontroli w terminach – do 31 maja i 30 listopada.
Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić organ Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Coroczny przegląd powinien być zakończony protokołem podpisanym przez sprawdzającego i odnotowany w książce danego obiektu.

  • Przeglądy kontrolne są przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy wykonawca przestrzegał wszystkich wymogów technicznych i prawnych podczas realizacji inwestycji budowlanej. Przegląd kontrolny może być przeprowadzony na wniosek inwestora, organu nadzoru budowlanego lub sądu.
  • Przeglądy techniczne mają na celu ocenę stanu technicznego budynku lub instalacji oraz identyfikację ewentualnych usterek i problemów. Przegląd techniczny może być przeprowadzany na wniosek właściciela, zarządcy nieruchomości lub organu nadzoru budowlanego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości może prowadzić do konieczności przeprowadzenia remontu lub modernizacji obiektu.


Jak przebiega przegląd budowlany?


Podczas przeglądu budowlanego ocenia się stan techniczny obiektu, sprawdza dokumentację techniczną oraz analizuje zgodność budynku z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoba dokonująca przeglądu może nakazać ich usunięcie lub zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Po zakończeniu przeglądu sporządzany jest protokół, który zawiera informacje o stanie technicznym obiektu, ewentualnych usterkach i zaleceniach dotyczących napraw.

Polityka prywatności